Login or sign up Lost password?
Login or sign up
اما آنچه تا کنون از سوی مسئولان نظام توضیح داده نشده است چرایی واریز شدن میلیارد ها تومان از اموال عمومی و بودجه سالانه کشور به حساب های شخصی رئیس قوه قضائیه خارج از ردیف های قانونی بودجه و ثبت نشدن در خزانه داری کل کشور است.